Rekrutacja do Projektu Małopolskie Talenty

Rusza rekrutacja do nowego projektu zwiększającego kluczowe kompetencje zdolnych uczniów z terenu gminy Olkusz 

Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu – realizator projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacji – gmina Olkusz” we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach ogłasza nabór uczniów zdolnych na zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe. 

W naszej szkole, która stanie się Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ),  w roku szkolnym 2019/2020 zorganizowane zostaną zajęcia w następujących przedmiotach i przedziałach wiekowych:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach, 32-327 Gorenice, ul. Krakowska 51
Nazwa kompetencji Planowa liczba grup –  I etap edukacji (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać będą do klas 5-6) Planowana liczba grup  II etap edukacji (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać będą do klas 7-8)
językowe (język angielski) –  1 grupa – 16 osób 
matematyczne i naukowotechniczne 1 grupa – 11 osób – 

Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego zajęcia prowadzone będą w trybie cotygodniowych 2-godzinnych zajęć dodatkowych z nauczycielami z naszej szkoły przygotowanymi  do pracy z dzieckiem zdolnym.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie są:

  • uczniowie obecnych klas 4 i 5 naszej szkoły dla zajęć zaplanowanych  dla I  etapu edukacji; 
  • uczniowie obecnych klas 6-7 naszej szkoły dla zajęć zaplanowanych dla II etapu edukacji.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sekretariacie naszej szkoły w terminie 1122.03.2019 r. w godzinach pracy sekretariatu. O zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decydować będą wyniki testów kompetencji przeprowadzonych przez realizatorów projektu koordynacyjnego (data testów: 13.06.2019 r.).  

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

  1. arkusz nominacji nauczycielskiej – wypełniany przez nauczyciela kandydata z przedmiotu nominowanego;  
  2. formularz rekrutacyjny – wypełniany przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata;  3) deklaracja udziału w projekcie koordynacyjnym wraz z załącznikiem – wypełniana przez  rodzica/ opiekuna prawnego kandydata. 

Wszelkie informacje o projekcie dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej UMiG Olkusz 

(http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5785:projektynietylkounijne&catid=14&Itemid=167&lang=pl)

Całość założeń organizacyjno-merytorycznych, informacje o poprzednich edycjach projektów dostępne są pod adresem internetowym http://malopolskietalenty.pl/

Informacja o sposobie realizacji i źródłach finansowania  projektu

Projekt konkursowy pn. „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacji – gmina Olkusz” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, zwanych dalej projektami konkursowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 395 700,00 zł,  w tym wysokość dofinansowania 365 300,00 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu (realizator projektu) we współpracy ze szkołami podstawowymi. 

Projekt konkursowy jest komplementarny wobec projektu koordynacyjnego pn. „Małopolskie Talenty”, którego realizatorami są  Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ramach projektu koordynacyjnego przeprowadzana jest diagnoza uzdolnień poznawczych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych, której wyniki decydować będą o udziale w zajęciach. Dodatkowymi formami wsparcia dostępnymi dla uczniów uczęszczających na zajęcia w danym CWUZ (po spełnieniu warunków kwalifikacyjnych) będą: Letnia

Szkoła Młodych Talentów, Forum Młodych Talentów, konkurs na najlepszy projekt zrealizowany w CWUZ.