Komunikat

Szanowni Państwo,

Ponieważ zgodnie z zapowiedzią MEN od poniedziałku, 25 maja 2020 r., nastąpi częściowe uruchomienie szkoły i do szkoły mogą wrócić dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I –III i uczniowie klasy VIII na konsultacje.
Szkoła w tym czasie, aż do odwołania działać będzie w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Już dzisiaj mogę napisać, że:
• grupy dzieci mogą liczyć do 12 osób, przy czym w grupie mogą być dzieci z różnych oddziałów; grupy będą w miarę stałe;
• opiekę nad zgłoszonymi do szkoły dziećmi sprawować będą przydzieleni nauczyciele, wychowawcy klas 1-3 w miarę możliwości prowadzić będą zajęcia dydaktyczne w szkole, nadal będą prowadzić również zajęcia edukacyjne na odległość;
• z sal pozabierane są zabawki, pomoce, dywany, itp., czyli wszystko to, czego nie da się wyprać, zdezynfekować;
• ile tylko będziemy mieć sprzęt do dezynfekcji placu zabaw, planujemy organizację znacznej części czasu na terenie szkolnym (oczywiście przy sprzyjających warunkach atmosferycznych);
• nie planujemy śniadań i obiadów – musimy ustalić, jaka liczba dzieci
i uczniów zgłosi się do szkoły;
• w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, w szczególności
w służbach medycznych, w policji, w handlu, w usługach;
• na przyjęcie dziecka do szkoły konieczna będzie zgoda obojga rodziców, podpisanie deklaracji oświadczenia i znajomość Procedur Bezpieczeństwa .
• szkoła otwarta będzie od 8.00 – 15.00.
• harmonogram zajęć udostępniony będzie dzisiaj w godzinach południowych na stronie szkoly i w e –dzienniku.

Pytałam już Państwa o powrót dzieci do przedszkola i szkoły, było to pytanie sondażowe.
W związku z powyższym zwracam się z ponownym pytaniem i proszę o odpowiedź:
1.Czy Państwa dziecko będzie uczęszczać do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne od poniedziałku 25 maja 2020 r.?

 

Po wypełnieniu oświadczenia i jego podpisaniu, należy go zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły :sp_gorenice@op.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy oświadczenie złożyć osobiście w szkole, wrzucając go do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, oznaczonej napisem „Korespondencja od rodziców”, znajdującej się przy wejściu do szkoły.

Funkcjonowanie szkoły będzie zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych dzieci.

Przypominam, że rodzicowi, który nie zdecyduje się na powrót dziecka do szkoły na organizowane zajęcia będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Karłowicz