Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca !

1. Od dnia 1 czerwca 2020 r.  ruszają konsultacje dla uczniów klas V-VIII.

2. Konsultacje  nie  są obowiązkowe.

3. Uczniowie, którzy wyrażają chęć  poprawy oceny lub  uzupełnienia wiadomości zgłąszają ten fakt  nauczycielowi przedmiotu   przez

e-dziennik.

4. Konsultacje odbywać się mogą zdalnie lub na terenie szkoły.

5. .Ze  wzgłedu na reżim sanitarny, uczeń  biorący udziął w konsultacjach na terenie szkoły ,zobowiązany jest do:

  •   poinformowania nauczyciela przedmiotu do godz.10.00 dnia poprzedzającego
  •    dostarczenie  wypełnionego przez rodziców  lub opiekunów oświadczenia i deklaracji (załączniki 1,2 na stronie internetowej szkoły      w zakładce „Dla rodziców”)
  • bez podpisanego oświadczenia i deklaracji uczeń nie może być wpuszczony na teren szkoły.

  6. Nauczyciele  pełnią dyżur według ustalonego harmonogramu.