Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 !

INORMUJEMY O TERMINACH POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINACH SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS

PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH

MOWA W  ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ

Terminy Postępowania Rekrutacyjnego 2020-2021