Komunikat dyrektora szkoły!

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie klas I – III,

informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki oraz  Ministra Zdrowia od 18 stycznia 2021 r. wznawiamy nauczanie stacjonarne w klasach I – III.

Dzieci przychodzą do szkoły zgodnie z obowiązującym przed nauczaniem zdalnym planem zajęć edukacyjnych.

Świetlica szkolna będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach.

Pozostali uczniowie (klasy IV-VIII) realizować będą w dalszym ciągu nauczanie zdalne.

Powrót uczniów do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, według procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

Dyrektor Szkoły

  Ewa Karłowicz

Wyciąg z procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dot. zasad powrotu uczniów klas I – III  do szkoły

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i  ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

4. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk.

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i  podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

10. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy przynoszonych do szkoły.