Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Henryka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://sp.gorenice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-16
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-31

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Niedostępne elementy i treści:

 • W umieszczonych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2021 r.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).
  Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.31.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

  W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowej strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas
 • .

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Marta Skalniak. Możesz skontaktować się z nim mailowo – sp_gorenice@op.pl lub telefonicznie – 32 642 71 56.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia: od ul. Krakowskiej – wejście główne do budynku; umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; dwa wejścia boczne od strony zachodniej posiadające schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych na pierwsze i drugie piętro. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze oraz taśmy.
Osoba niepełnosprawna ruchowo odwiedzająca szkołę w celu załatwienia sprawy może skorzystać z pomocy woźnego przy wejściu głównym, na parterze budynku oraz w razie konieczności sekretarza szkoły, który schodzi na dół do obsługi w/w osoby.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku szkoły od strony ul. Krakowskiej wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe zostało oznaczone znakami poziomymi

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej.
Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Część informacji publikujemy w mediach społecznościowych – facebook.