Rada Rodziców 2022/2023

Przewodnicząca /-y

Skarbnik

Członkowie

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU
nr rachunku 67 8450 0005 0050 0553 3247 0001

Protokoły, uchwały, pisma - 2019/2020

Zebranie – 23.09.2019r.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie zebranych przedstawicieli wszystkich klas.
 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Zapoznanie z Regulaminem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gorenicach.
 5. Zapoznanie ze stanem środków finansowych i saldem bankowym Rady Rodziców.
 6. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Rady Rodziców.
 7. Podjęcie uchwały numer 1-2019/2020 w sprawie programu wychowawczo profilaktycznego.
 8. Podjęcie uchwały numer 2-2019/2020 w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Rady Rodziców.
 9. Sprawy różne.

Protokół nr I-2019/2020 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gorenicach z dnia 23.09.2019r

Uchwała Nr 1-2019/2020 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gorenicach z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Gorenicach na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr 2-2019/2020 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gorenicach  z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: wysokości wpłat na Fundusz Rady w roku szkolnym 2019/2020

 


 

Zebranie – 10.10.2019r.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Sporządzenie listy obecności.
 3. Ustalenia formy kontakt przewodniczącego z członkami Rady.
 4. Podjęcie uchwały numer 3-2019/2020 w sprawie zaopiniowania kalendarza roku szkolnego 2019/2020.
 5. Omówienie organizacji Dnia Niepodległości.
 6. Ustalenie organizowanych imprez przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Przedstawienie pism przekazanych Pani Dyrektor.
 9. Wyposażenie świetlicy szkolnej oraz forma finansowania.

Uchwała Nr 3-2019/2020 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gorenicach  z dnia 10 października 2019 roku w sprawie: zaopiniowania kalendarza roku szkolnego 2019/2020

Pismo do Pani Dyrektor w sprawie negocjacji cen śniadań w przedszkolu.

 


 

Zebranie – 22.11.2019r.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Sporządzenie listy obecności.
 3. Omówienie uczestnictwa w Szlachetnej Paczce.
 4. Podziękowanie za udział w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego
 5. Omówienie jakości posiłków w przedszkolu.
 6. Wyniki projektu złożonego do Sumiriko - Gdzie się podziały tamte podwórka.
 7. Organizacja Wigilii środowiskowej i klasowych
 8. Organizacja Sylwestra.
 9. Informacja o pozyskanych sponsorach.
 10. Organizacja szkolnych mikołajek.
 11. Stan prac remontowych w świetlicy.
 12. Organizacja kiermaszu świątecznego.
 13. Środki finansowe z Rady Sołeckiej.
 14. Zaopiniowanie montażu monitoringu na terenie szkoły.
 15. Upoważnienie do konta bankowego Rady Rodziców. 

Uchwała Nr 4-2019/2020 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gorenicach  z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie: zaopiniowania montażu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Gorenicach

Uchwała Nr 5-2019/2020 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gorenicach  z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie: upoważnienia do konta bankowego

 


Zebranie – 10.01.2020r.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie i podziękowanie za semestr I oraz za zaangażowanie się przy organizacji sylwestra.
 2. Podsumowanie I semestru.
 3. Organizacja Dnia Babci i Dziadka.
 4. Organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci.
 5. Zabawa karnawałowa dla dorosłych.
 6. Budżet obywatelski.
 7. Świetlica szkolna.
 8. Siedziska szkolne.
 9. Wycieczka szkolna organizowana przez Radę Rodziców.
 10. Wydłużenie czasu pracy Oddziału Przedszkolnego.

 


Zebranie – 21.02.2020r.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie
 2. Wydłużenie Oddziału Przedszkolnego
 3. Projekt Sumiriko
 4. Budżet Obywatelski
 5. Dzień kobiet
 6. Dzień Dziecka
 7. Siedziska
 8. Konto bankowe