Wizja I Misja Szkoły

„Szkoła wyrastająca z naszych tradycji - Fundamentem Przyszłości”

Nasza szkoła kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Jest przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej, zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu      dziecka w szkole.

Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia, stwarza optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów.

Gwarantuje  atrakcyjne   i   skuteczne  nauczanie, uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija ich zainteresowania
i uzdolnienia.

Kształtuje jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem w szkole i poza nią.

Integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi ich działanie.

MISJA SZKOŁY:

 • wspieramy wszechstronny rozwój osobowości ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
 • inspirujemy uczniów do twórczej aktywności i rozwijania zainteresowań,
 • promujemy zdrowy styl życia i zapobiegamy uzależnieniom,
 • przeciwdziałamy agresji,
 • zapewniamy wysoki poziom nauczania i wychowania, stwarzamy każdemu uczniowi równe szanse rozwoju,
 • kultywujemy tradycje narodowe, lokalne i szkolne, kształtując poczucie dumy i przynależności do dużej i małej Ojczyzny,
 • szanujemy siebie nawzajem i jesteśmy tolerancyjni wobec innych kultur, wyznań czy tradycji,
 • kształcimy umiejętności zrozumienia innych i komunikowania się z nimi,
 • dbamy o ekologię na własnym podwórku i troszczymy się o środowisko naturalne,
 • angażujemy uczniów w życie szkolne i umożliwiamy wykorzystanie ich możliwości, predyspozycji i zainteresowań,
 • wspólnie z rodzicami dążymy do realizacji zadań szkoły, kierując się podstawowymi wartościami moralnymi i chrześcijańskimi.
 • pracownicy obsługi i administracji odgrywają istotną rolę w procesie wychowania uczniów.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • Samodzielny - potrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując różne źródła informacji.
 • Odpowiedzialny - gotów ponosić konsekwencje swoich czynów. Jeżeli trzeba, zwraca się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia. Działając w grupie, poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej pracy, postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 • Kreatywny - stosuje oryginalne i niestandardowe rozwiązania. Naukę traktuje jak coś naturalnego. Ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać.
 • Uczciwy - mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa.
 • Dumny z małej i dużej Ojczyzny - zna historię i kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu. Sprawnie posługuje się językiem ojczystym.
 • Ma poczucie własnej wartości - cieszy się z życia i swoich sukcesów, dąży do samorozwoju, jest asertywny w relacjach z innymi.
 • Przedsiębiorczy - twórczo myśli, rozwiązuje napotkane problemy; współpracuje w zespole, motywuje do działania, skutecznie komunikuje się i negocjuje.
 • Bezinteresowny - chętnie pomaga innym, aktywnie bierze udział w życiu społecznym, angażuje się w wolontariat.
 • Ciekawy świata - pozytywnie patrzy na otaczającą go rzeczywistość dostrzegając jej złożoność. Potrafi posługiwać się językiem obcym.
 • Tolerancyjny - rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.
 • Szanuje godność innych - jest kulturalny w stosunku do innych osób, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się.
 • Szanuje prawo - przestrzega statutu i regulaminów szkoły, innych zasad ustalonych przez organa szkoły - przestrzega prawa
  i zasad ustalonych przez odpowiednie instytucje w mieście i kraju.
 • Obowiązkowy i punktualny - dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.

„Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości”

Franklin D. Roosvelt